"مونت کارلو" گزارش داد، پاریس به نشانه اعتراض به این اقدام نظامیان اسرائیلی، کاردار رژیم صهیونیستی را احضار و توبیخ کرده است.

نظامیان اسرائیلی روز جمعه پس از ورود به مرکز فرهنگی فرانسه در قدس اشغالی، مانع از برگزاری نمایشگاهی تحت نظارت فلسطینیان در این مرکز شدند.