بر اساس اعلام بانک مرکزی مردم برای رفع نیازهای ارزی خود امروز و فردا به صرافی های بانک های ملی، پارسیان، کارآفرین، رفاه، شهر، سینا، مسکن و تجارت مراجعه کنند .

البته با توجه به ضرورت تداوم ارائه خدمات ارزی، صرافی های بانکی در روزهای کاری نوروز باز هستند.