جین‎ ‎کوربین در ‎میدل‎ ‎ایست‎ ‎آی نوشت: قاسم‎ ‎سلیمانی‎ ‎ ‎ ‎چه‎ ‎از‎ ‎نگاه‎ ‎متحدانش‎ ‎و‎ ‎چه‎ ‎از‎ ‎نگاه‎ ‎دشمنان، ‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎قدرتمندترین‎ ‎بازیگران‎ ‎منطقه‎ ‎خاورمیانه‎ ‎قلمداد‎ ‎می شود‎. به‎ ‎عنوان‎ ‎فرمانده‎ ‎سپاه‎ ‎قدس‎ ‎سپاه‎ ‎پاسداران‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎ایران‎ ‎به‎ ‎مدت‎ ‎بیشتر‎ ‎از‎ ‎دو‎ ‎دهه، ‎ ‎او‎ ‎مغز‎ ‎متفکر‎ ‎شطرنج‎ ‎راهبردی‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎منطقه‎ ‎محسوب‎ ‎می شود‎. طی‎ ‎سالهای‎ ‎متمادی‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎بی‎ ‎بی‎ ‎سی‎ ‎از‎ ‎منطقه‎ ‎خاو ‎میانه‎ ‎گزارش‎ ‎تهیه‎ ‎کرده ام، ‎ ‎به‎ ‎تعقیب‎ ‎پیشرفت‎ ‎این‎ ‎فرمانده‎ ‎سایه‎ ‎نشین‎ ‎پرداخته ام‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎پشت‎ ‎صحنه‎ ‎امور‎ ‎را‎ ‎کنترل‎ ‎میکند‎. ‎

ژنرال‎ ‎آمریکایی، ‎ ‎دیوید‎ ‎پترائوس‎ ‎که‎ ‎طراح‎ ‎حمله‎ ‎آمریکا‎ ‎به‎ ‎عراق‎ ‎بود‎ ‎و‎ ‎سپس‎ ‎رییس‎ ‎سیا‎ ‎شد، ‎می گوید‎: ما‎ ‎سلیمانی‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎انسان‎ ‎بسیار‎ ‎توانمند، ‎ ‎کاریزماتیک، ‎ ‎ماهر، ‎ ‎دارای‎ ‎صلاحیت‎ ‎حرفه ای‎ ‎می دانستیم‎.

شیخ‎ ‎جلال‎ ‎الصغیر، ‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎روحانیون‎ ‎شیعه‎ ‎عراقی‎ ‎که‎ ‎سالها‎ ‎سلیمانی‎ ‎را‎ ‎می شناخته‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎او‎ ‎جنگیده‎ ‎درباره‎ ‎او‎ ‎میگوید: ‎او‎ ‎گنجی‎ ‎کمیاب‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎کمتر‎ ‎می توان‎ ‎مانند‎ ‎او‎ ‎یافت‎ ‎و‎ ‎از‎ ‎لحاظ‎ ‎معنوی‎ ‎و‎ ‎آرمانی، ‎ ‎تفاوت‎ ‎زیادی‎ ‎با‎ ‎فرماندهان‎ ‎خشن‎ ‎و‎ ‎سختگیر‎ ‎نظامی‎ ‎دارد‎. ‎

یک‎ ‎شهید‎ ‎زنده‎ ‎

سلیمانی‎ ‎با‎ ‎زمینه‎ ‎تعلق‎ ‎به‎ ‎طبقه ای‎ ‎کارگر‎ ‎در‎ ‎مناطق‎ ‎حاشیه ای‎ ‎ایران، ‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎وقوع‎ ‎انقلاب‎ ‎اسلامی‎ ‎پا‎ ‎به‎ ‎عرصه‎ ‎جنگ‎ ‎گذاشت‎. او‎ ‎طی‎ ‎جنگ‎ ‎هشت‎ ‎ساله‎ ‎ایران‎ ‎و‎ ‎عراق‎ ‎که‎ ‎بسیاری‎ ‎از‎ ‎ایرانیان‎ ‎جان‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎از‎ ‎دست‎ ‎دادند، ‎ ‎نام‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎فرماندهان‎ ‎نظامی‎ ‎مطرح‎ ‎کرد‎. او‎ ‎به‎ ‎طریقی‎ ‎جان‎ ‎سالم‎ ‎به‎ ‎در‎ ‎برد‎ ‎تا‎ داستان او ‎به‎ ‎عنوان‎ ‎یک‎ ‎شهید‎ ‎زنده‎ ‎رقم‎ بخورد. ‎هنگامی‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۰۳‌‎ ‎آمریکا‎ ‎برای‎ ‎سرنگونی‎ ‎رژیم‎ ‎صدام‎ ‎به‎ ‎عراق‎ ‎حمله‎ ‎کرد، ‎ ‎هدف‎ ‎کلیدی‎ ‎سلیمانی‎ ‎این‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎اطمینان‎ ‎حاصل‎ ‎کند‎ ‎عراق‎ ‎هرگز‎ ‎دوباره‎ ‎قادر‎ ‎نخواهد‎ ‎بود‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎بی ثبات‎ ‎کند‎. ‎او‎ ‎شروع‎ ‎به‎ ‎گسترش‎ ‎نفوذ‎ ‎خود‎ ‎در‎ ‎عراق‎ ‎کرد‎. هنگامی‎ ‎که‎ ‎شیعیان‎ ‎عراق‎ ‎برای‎ ‎مقابله‎ ‎با‎ ‎مهاجمان‎ ‎و‎ ‎نظامیان‎ ‎سنی‎ ‎به مبارزه مشغول شدند، ‎‎ایران‎ از آنها حمایت کرد‎. ‎

سال‎ ‎‌۲۰۰۷‌‎ ‎و‎ ‎در‎ ‎اوج‎ ‎درگیریها، ‎ ‎ژنرال‎ ‎جاناتان‎ ‎شاو، ‎رهبری‎ ‎نیروهای‎ ‎بریتانیایی‎ ‎در‎ ‎بصره‎ ‎را‎ ‎بر‎ ‎عهده‎ ‎داشت‎. ‎تنها‎ ‎در‎ ‎چند‎ ‎ماه‎ ‎چهل‎ ‎و‎ ‎یک‎ ‎نفر‎ ‎از‎ ‎سربازان‎ ‎او‎ ‎به‎ ‎وسیله‎ ‎تله های‎ ‎انفجاری‎ ‎مخفیانه‎ ‎در جنوب‎ ‎عراق‎ ‎ ‎کشته‎ ‎شدند‎. ‎این‎ ‎یک‎ ‎بازی‎ ‎موش‎ ‎و‎ ‎گربه‎ ‎بود‎: ‎شاو‎ ‎میگوید‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎میدانستیم‎ ‎آنها‎ ‎در‎ ‎حال‎ ‎ورود‎ ‎هستند‎ ‎اما‎ ‎قادر‎ ‎نبودیم‎ ‎مانع‎ ‎آنها‎ ‎شویم‎. ‎با‎ ‎بزرگ‎ ‎شدن‎ ‎تجهیزات‎ ‎ما، ‎ ‎بمب های‎ ‎آنها‎ ‎نیز‎ ‎بزرگتر‎ ‎شد‎. ‎آن‎ ‎یک‎ ‎کمپین‎ ‎هراس افکنی‎ ‎محاسبه‎ ‎شده‎ ‎از‎ ‎سوی‎ ‎سلیمانی‎ ‎بود، ‎ ‎نه‎ ‎یک‎ ‎جنگ‎ ‎تمام‎ ‎عیار‎ ‎بلکه‎ ‎فقط‎ ‎عملیاتی‎ ‎برای‎ ‎سرگرم‎ ‎کردن‎ ‎ما‎ ‎و‎ ‎اعلام‎ ‎اینکه‎ ‎بهتر‎ ‎است‎ ‎از‎ ‎اینجا‎ ‎بروید‎. ‎بریتانیا‎ ‎بیش‎ ‎از‎ ‎ده‎ ‎سال‎ ‎است‎ ‎که‎ ‎بصره‎ ‎را‎ ‎ترک‎ ‎کرده‎ ‎اما‎ ‎نفوذ‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎این‎ ‎شهر‎ ‎مانند‎ ‎سایر‎ ‎نقاط‎ ‎عراق‎ ‎هنوز‎ ‎پابرجاست‎. ‎

بیرون‎ ‎از‎ ‎سایه‌ها

زمین‎ ‎بازی‎ ‎در‎ ‎سال‎ ‎‌۲۰۱۴‌‎ ‎با‎ ‎هجوم‎ ‎داعش‎ ‎به‎ ‎سرتاسر‎ ‎عراق‎ ‎تغییر‎ ‎کرد‎ ‎و‎ ‎تسلیحات‎ ‎و‎ ‎مواضع‎ ‎ارتش‎ ‎عراق‎ ‎به‎ ‎تصرف‎ ‎این‎ ‎گروه‎ ‎در‎آمد‎. در‎ ‎حالی‎ ‎که‎ ‎غرب‎ ‎به‎ ‎کندی‎ ‎واکنش‎ ‎نشان‎ ‎می داد، ‎ ‎سلیمانی‎ ‎که‎ ‎به‎ ‎سرعت‎ ‎تهدید‎ ‎داعش‎ ‎برای‎ ‎ایران‎ ‎را‎ ‎دریافته‎ ‎بود.‎

نوری‎ ‎المالکی، ‎ ‎نخست وزیر‎ ‎سابق‎ ‎عراق‎ ‎میگوید‎: ‎ما‎ ‎خواستار‎ ‎کمک‎ ‎ایران‎ ‎شدیم‎ ‎و‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎ما‎ ‎ایستاد‎ ‎که‎ ‎ما‎ ‎به‎ ‎خاطرش‎ ‎بسیار‎ ‎ممنونیم‎. ‎سلیمانی‎ ‎آشکارا‎ ‎به‎ ‎رهبری‎ ‎جبهه‎ ‎نبرد‎ ‎مشغول‎ ‎شد‎. ‎او‎ ‎از‎ ‎سایه‎ ‎بیرون‎ ‎آمد‎ ‎و‎ ‎با‎ ‎انتشار‎ ‎تصاویری‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎مبارزان‎ ‎گرفته‎ ‎بود، ‎ ‎به‎ ‎قهرمانی‎ ‎در‎ ‎شبکه های‎ ‎اجتماعی‎ ‎تبدیل‎ ‎شد‎. وقتی‎ ‎بریتانیا‎ ‎و‎ ‎آمریکا‎ ‎در‎ ‎نهایت‎ ‎به‎ ‎جبهه‎ ‎جنگ‎ ‎با‎ ‎داعش‎ ‎پیوستند، ‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎در‎ ‎کنار‎ ‎ایران‎ ‎یافتند. ‎ژنرال‎ ‎آمریکایی، ‎ ‎مک‎ ‎کریستال‎ ‎می گوید‎: ‎اکنون‎ ‎داعش‎ ‎به‎ ‎نماینده‎ ‎شیطان‎ ‎تبدیل‎ ‎شده‎ ‎و‎ ‎سلیمانی‎ ‎شوالیه‎ ‎سفیدی‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎آن‎ ‎می‌جنگید‎. حالا‎ ‎تا‎ ‎اندازه ای‎ آمریکا هم در کنار او بود‎... ‎اما‎ ‎این‎ ‎وضعیتی‎ ‎غریب‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎برای‎ ‎مدتی‎ ‎کوتاه‎ ‎ادامه‎ ‎داشت‎. ‎

فرماندهان‎ ‎پیشمرگه‎ ‎می گفتند‎ ‎که‎ ‎وقتی‎ ‎خود‎ ‎را‎ ‎غرق‎ ‎در‎ ‎تسلیحات‎ ‎هر‎ ‎دو‎ ‎طرف‎ ‎یافتیم، ‎ ‎دچار‎ ‎سردرگمی‎ ‎شدیم‎. ‎محمد‎ ‎حاجی‎ ‎محمود، ‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎فرماندهان‎ ‎شناخته شده‎ ‎کرد‎ ‎میگوید‎‎ ‎وقتی‎ ‎سلیمانی‎ یا مبارزان‎ ‎شیعه‎ ‎در‎ ‎یک‎ ‎منطقه‎ ‎بودند، ‎ ‎نیروهای‎ ‎آمریکایی‎ ‎از‎ ‎حمایت‎ ‎هوایی‎ ‎خودداری‎ ‎میکردند‎. به‎ ‎گفته‎ ‎پترائوس‎ ‎منطق‎ ‎این‎ ‎کار‎ ‎این‎ ‎بود‎ ‎که‎ ‎از‎ ‎قدرت‎ ‎سلیمانی‎ ‎کاسته‎ ‎شود‎ ‎تا‎ ‎در‎ ‎سناریوی‎ ‎پساداعش، ‎ ‎شبه نظامیان‎ ‎شیعه‎ ‎عراقی‎ ‎به‎ ‎مقامات‎ ‎رسمی‎ ‎این‎ ‎کشور‎ ‎پاسخگو‎ ‎باشند‎.‎

در‎ ‎نبرد‎ ‎با‎ ‎اسراییل

تحلیلگران‎ ‎غربی‎ ‎به‎ ‎من‎ ‎گفته‎ ‎بودند‎ ‎که‎ ‎هدف‎ ‎نهایی‎ ‎سلیمانی، ‎ ‎احداث‎ ‎یک‎ ‎کریدور‎ ‎زمینی‎ ‎از‎ ‎تهران‎ ‎تا‎ ‎لبنان‎ ‎و‎ ‎سواحل‎ ‎مدیترانه‎ ‎است‎ ‎تا‎ کمک‎ ‎ایرانی‎ ‎به‎ ‎متحدان‎ ‎ممکن‎ ‎شود‎. سال‎ ‎گذشته‎ ‎ارتش‎ ‎اسرائیل‎ ‎ادعا ‎کرد‎ ‎که‎ ‎نیروهای‎ ‎سلیمانی‎ ‎یک‎ ‎پهپاد‎ ‎مسلح‎ ‎را‎ ‎وارد‎ ‎آسمانش ‎کردند‎.

سلیمانی‎ ‎به‎ ‎چهرهای‎ ‎محبوب‎ ‎در‎ ‎ایران‎ ‎تبدیل‎ ‎شده‎ ‎است‎ ‎و‎ ‎حتی‎ ‎یک‎ ‎فیلم‎ ‎انیمیشن‎ ‎با‎ ‎عنوان‎ ‎نبرد‎ ‎برای‎ ‎خلیج فارس‎ ‎ساخته‎ ‎شده‎ ‎که‎ ‎در‎ ‎آن‎ ‎سلیمانی‎ ‎فرماندهی‎ ‎نبرد‎ ‎موفقیت آمیز‎ ‎علیه‎ ‎آمریکا‎ ‎را‎ ‎برعهده‎ ‎دارد‎. پروفسور‎ ‎علی‎ ‎انصاری، ‎ ‎مدیر‎ ‎موسسه‎ ‎مطالعات‎ ‎ایران‎ ‎در‎ ‎دانشگاه‎ ‎سنت‎ ‎اندروز‎ ‎معتقد‎ ‎است‎: سلیمانی‎ ‎به‎ ‎نوعی‎ ‎تبدیل‎ ‎به‎ ‎یکی‎ ‎از‎ ‎قهرمانان‎ ‎اساطیری‎ ‎ایران‎ ‎شده‎ ‎است‎. یک‎ ‎شوالیه‎ ‎در‎ ‎دوران‎ ‎مدرن‎ ‎ملبس‎ ‎به‎ ‎زرهی‎ ‎درخشنده‎ ‎که‎ ‎با‎ ‎قدرت‎ ‎خالص‎ ‎اراده‎ ‎و‎ ‎طینت‎ ‎پاکش‎ ‎قادر‎ ‎است‎ ‎تمام‎ ‎شیاطین‎ ‎را‎ ‎مغلوب‎ ‎کند. ‎

اما‎ ‎سلیمانی‎ ‎در‎ ‎اظهارات‎ ‎اخیر‎ ‎خود‎ نیز گفته: شما‎ ‎جنگ‎ ‎را‎ ‎آغاز‎ ‎خواهید‎ ‎کرد‎ ‎اما‎ ‎ما‎ ‎هستیم‎ ‎که‎ ‎پایان‎ ‎آن‎ ‎را‎ ‎رقم‎ ‎می زنیم. ‎