فریزر آنینگ (Fraser Anning) گفته بود: «علت حمله نیوزلند، مهاجرت مسلمانانِ دیوانه است! مسلمانان خودشان مجرم هستند. اسلام هم‌ردیف فاشیسم است!».

آنینگ که بین استرالیایی ها به تندروی و نژادپرستی معروف است، به جوانی که تخم مرغ به سر او کوبیده بود حمله ور شد و او را کتک زد.