در یک ساختمان ۵ طبقه ۱۰ واحدی در حال ساخت، از داربست های فلزی جهت نمای بیرونی ساختمان استفاده شده بود.

به علت بی احتیاطی در نصب، ناگهان داربست ها بر روی یک دستگاه روآ و سه دستگاه پراید سقوط کرده و باعث محبوس شدن دو خودرو سواری در زیر داربست ها شد.

5155350

5155351

5155352