به دختر کلینتون گفته می شود آنچه امروز می بینید نتیجه گفتمان شما{ضد اسلامی} است… دختر کلینتون عذرخواهی کرده و از همبستگی حرف می‌زند اما به وی گفته می‌شود عذرخواهی شما فایده ندارد! وی در مراسم یابود ۴۹ قربانی حمله به مسجد در نیوزیلند حاضر شده بود..