در اولین تیزر این مسابقه چهره شهاب حسینی به عنوان یکی از اساتید دیده می شود.