این توییت به نام فردی با اسم «صدرا ونایی» است.

5153853