درباره رقمی که متهمان به ناحق آن را به دست آورده اند و نیز روش متهمان، هنوز ابهاماتی وجود دارد.

ویدیوی زیر ضمن تشریح این موارد، به معرفی تک تک متهمان پرداخته است.