اخبار تکمیلی مربوط به جلسه امروز دادگاه انقلاب در این باره، متعاقبا ارسال می‌شود.