متن توئیت عزت الله ضرغامی به شرح زیر است:

5153355