سارا هاکبی ساندرز، در پاسخ فقط این جمله را گفت: این یک سوال است. حقیقتا من فکر می کنم که شما باید از دمکرات ها این سوال را بپرسید.

ساندرز همچنین از دمکرات ها به علت عدم برخورد با "ایلهان عمر" نماینده مسلمان کنگره انتقاد کرد. در روزهای اخیر اظهارات این نماینده که آن را یهودستیز قلمداد می کنند جنجالی شده است.