بابک محمدیان درباره خبر خودکشی دانشجوی دانشگاه شهید چمران اهواز اظهار داشت: این خبر را تکذیب می‌کنم و هیچ مورد اقدام خودکشی از دانشجویان این دانشگاه به ما گزارش نشده است.

وی افزود: حتی مورد مسمومیت دارویی نیز تاکنون به مدیریت دانشجویی گزارش نشده است.