العین امارات برای دیدار با استقلال ایران با ترکیب زیر به میدان می‌رود:

خالد عیسی، دومبیا، عامر عبدالرحمان، بندر الاحبابی، احمد برمان، محمد فائز، مهند سالم، محمد خلفان، شیوتانی، ریان یسلم و جمال معروف.