قاضی مسعودی مقام پس از اعلام ختم جلسه، تاریخ بعدی رسیدگی را دوشنبه هفته آینده ۲۷ اسفند ماه اعلام کرد.

در چهارمین جلسه دادگاه تعدادی از متهمان و وکلای آنها و همچنین حسین هدایتی به ارائه دفاعیات خود پرداختند.