سرعت زیاد یک موتورسیکلت و گردش به چپ خودروی سفید رنگ باعث بروز حادثه برای موتورسوار شد.

این موتورسوار که به همراه دوستان خود مشغول مسابقه دادن در جاده بود، از پشت با خودرو برخورد کرد.