در نهایت با کمک گرفتن از یک زنبوردار با تجربه، ملکه و پس از آن دسته زنبورها به داخل یک جعبه هدایت شدند.