وی گفت:تردیدی نیست که ساختار و ترکیب بودجه‌ریزی کشور باید تغییر پیدا کند. به همین تناسب در دولت آقای روحانی و با توجه به ریاست آقای نوبخت در سازمان برنامه و بودجه کشور هم تغییرات متعدد و مفیدی در نحوه تدوین بودجه اجرا شده است؛ از جمله جداکردن مصوبات تکراری بودجه و تدوین آن در قالب مقررات مالی دائمی دولت یا واقعی کردن ردیف‌های بودجه. اینکه آقای رضایی گفته است بودجه عمومی زیادی در اختیار شرکت‌های دولتی و دولت قرار گرفته، چندان مستدل و قابل قبول نیست. ۱۰ درصد بودجه کشور در اختیار دولت است تا بتواند آن را در جاهایی که مصلحت و ضرورت ایجاب می‌کند و خارج از ردیف هزینه کند. اختیار دولت در همین حد است و باقی بودجه بر اساس قانون تعیین شده است و دولت نمی‌تواند در آن تصرف کند اگر نه باید پاسخگوی دیوان محاسبات باشد. همچنین در پاسخ ایشان باید گفت که مگر می‌شود آب و گاز و برق و دیگر امکانات ضروری کشور را که در قالب شرکت‌های دولتی ارائه می‌شوند بدون اعتبار گذاشت. اتفاقاً برخلاف نظر ایشان باید بگویم که لایحه بودجه ۹۸ جزو کم ایرادترین، شفاف‌ترین و پاسخگوترین لوایح بودجه‌ای بوده که در سال‌های گذشته ارائه شده است.