همه چیز در یک ثانیه رخ داد و ظاهرا نهنگ که متوجه می‌شود صیدی غیر معمول را می خواهد ببلعد، او را از دهان خود بیرون می اندازد.