در جریان دیدار امروز دو تیم نساجی و پرسپولیس یکی از طرفداران قائمشهری پرسپولیس که برای حمایت از تیم شهرش در جایگاه تماشاگران حضور داشت، روی بنری نوشته بود: پرسپولیس منو ببخش اینجا نساجی عشقه!

5150603