در جلسه مشترک با تیم کوک، رئیس‌جمهور سعی کرد از وی تشکر کند که در این موقع به‌جای اینکه بگوید «تیم کوک»، از واژه «تیم اپل» استفاده کرد.

نکته جالب اینکه بعداً مدیر اپل نام خود را روز اکانت توئیتر خود «تیم اپل» گذاشت و با عکس خندان خود، متلکی سنگین به ترامپ انداخت که ظاهراً نمی‌تواند اسم را درست ادا کند.

البته تیم کوک کنار اسم خود لوگوی سیب را گذاشت که این لوگو توسط سیستم‌های اندرویدی به‌صورت مستطیل ضربدری مانند عکس زیر، دیده می‌شود.

5150344

5150343