طیبه سیاوشی شاه عنایتی عضو کمیسیون فرهنگی از تدوین طرح جدیدی برای افزایش جمعیت خبر داد.

وی افزود:  برخی نمایندگان طرحی را برای افزایش جمعیت آماده کرده اند و در کمیسیون فرهنگی آن را دنبال می‌کنند.

سیاوشی تصریح کرد: این طرح برخی از دستگاه ها را موظف می‌کند تا خدمات خاص از جمله خدمات حمایتی و امتیازات ویژه برای افراد دارای دو فرزند یا بالاتر، قائل شوند.

عضو کمیسیون فرهنگی خاطرنشان کرد: این طرح در دستور کار کمیسیون فرهنگی است و پس از تکمیل به صحن مجلس ارسال می‌شود.