در این جلسه اسامی متهمان و اتهامات آنها اعلام شد و نماینده دادستان کیفرخواست پرونده را که مشتمل بر ۷۰۰ صفحه بود به طور خلاصه قرائت کرد.

اتهام این افراد اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع از طریق ارز حاصل از صادرات به حساب‌های شخصی این افراد اعلام شد.

قاضی مسعودی مقام در پایان این جلسه اعلام کرد که ۳ نفر از متهمان این پرونده در خارج از کشور هستند.

وی همزمان با اذان ظهر ختم این جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی رسیدگی به این پرونده به روز شنبه موکول شده و ادامه کیفرخواست قرائت خواهد شد.