میرمحمدصادقی با طرح این سوال که با چه استدلالی ما باید حضور فردی که نقش موثری در بررسی طرح ها و لوایح  مجلس داشته را به سه دوره محدود کنیم. افزود: تاکید می‌کنم خطری که راجع به مقام اجرایی در صورتی که سال های متمادی مسئولیت داشته باشند وجود دارد راجع به نمایندگان مجلس وجود ندارد که تصویب چنین قانونی را توجیه کند.

معاون قوانین مجلس درباره اظهارنظرهایی مبنی بر اینکه مصوبه اخیر، مجلس را از افراد باتجربه و استخوان‌دار و کارشناس تهی می‌کند، گفت: این نقد چندان وارد نیست، اگر این مصوبه، نمایندگی را به یک دوره محدود می کرد می توانستیم ایراداتی متوجه آن بدانیم اما وقتی نمایندگی را تا سه دوره مجاز دانسته افراد می توانند تجربه لازم را کسب کنند.