مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان می‌گوید: از هشتم بهمن تاکنون مبارزه با ملخ‌های صحرایی در هفت کانون به وسعت هفت هزار هکتار انجام شده و ۶۲ هزار هکتار نیز ردیابی شده است.