او گفته است که برای دستکاری آرای مردم از وارد کردن دیتابیسی از شماره‌ها به سیستم نظرسنجی در بستر شرکتی که طرف قرارداد با صداو سیما بوده استفاده شده است. از پلیس هم خواسته شده تا با توجه به شواهد فنی پیگیری این ماجرا را شروع کند.