یکی از حاضران در جلسه هنگامی که مایک پنس در کنفرانس سالانه اقدام سیاسی محافظه کاران گفته بود "رئیس جمهور از اختیار قانونی خود استفاده و وضع فوق العاده ملی در مرزهای جنوبی ما اعلام کرد" به نشانه اعتراض داد و فریاد به راه انداخت و جلسه را ترک کرد. سخنان این شخص در تصاویر پخش شده نامفهوم است.