مطالبات و قراردادهای موقت کارگران، حل مشکلات تولید و نوسازی و اورهال کارخانه از جمله موضوعاتی بود که شریعتمداری در این سفر مورد پیگیری قرار داد.