او نوشت:

مژگان عزیز، نفس نفس‌زنان گفت:

آقای ظریف ... می‌خواستم بگم ... کار شما برای من و سایر بیمارها مثل رساندن اکسیژن بود (بعد برجام/اول مرداد ۹۴)

کپسول اکسیژن او افتاد. گریستی و آن را بدستش دادی.

مژگان امروز پیش خداست. ولی ایران و ایرانیان هستند و به تو خیلی احتیاج دارند آقای ظریف