لباس بیلی پورتر ستاره برادوی از عجایب فرش قرمز این دوره از جوایز اسکار است.