این تجمع کنندگان خواستار اجرای دائمی و بدون تبعیض قانون مدیریت خدمات کشوری شدند.

همچنین آنها که خود را فعالان صنفی پیشکسوتان وزارت بهداشت و بازنشستگان دانشگاه‌های علوم پزشکی می‌نامیدند بر لزوم اختصاص بیمه کامل درمان، همترازی با حقوق شاغلان و داشتن رفاه اجتماعی تاکید کردند.