محمود واعظی درباره پاسخ به این سئوال که آیا برخورد دولت با اقدامات سازماندهی شده تندروها همچنان همراه با تساهل و تسامح خواهد بود؟ گفت: ما نمی خواهیم در این شرایط فضا ملتهب شود وگرنه تساهل نمی کنیم.

رئیس دفتر رئیس جمهور درباره اینکه در برخورد با تندروهایی که علیه دولت تبلیغات می کنند تجدیدنظر خواهید کرد؟ یادآور شد: روش ما این نیست که حذفی عمل کنیم ولی به هر حال کسانی که این کارها را انجام می دهند، انتظار نداشته باشند که ما با آنها مدارا کنیم.