گادوین منشا بعد از جدایی از پرسپولیس و حضور در استقلال خانه خود را به قرمزها تحویل داد. آنها هم بعد از جذب بودیمیر مهاجم کروات خود تصمیم گرفتند خانه منشا را به او بدهند. ولی این بازیکن بعد از دیدن خانه به قرمزها گفت آنجا را نمی خواهد چون خانه کوچک است!