سعید لواسانی امام جمعه لواسانات اعلام کرد سربازان گمنام امام زمان وارد موضوع مبارزه با ساخت و سازهای غیر قانونی شده اند.