عصر امروز نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی و در ادامه روند بررسی جزئیات لایحه بودجه سال۱۳۹۸ کل کشور، بندهای «الف»، «ب» و «ج»  تبصره ۵ این لایحه را تصویب کردند.

در تبصره ۵ آمده است: اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۸ با رعایت قوانین و مقررات:

الف- شرکتهای دولتی تا سقف چهل و پنج هزار میلیارد (۴۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال اوراق مالی اسلامی ریالی برای اجرای طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست‌محیطی خود که به‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد، با تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود، منتشر کنند.

در بند «ب» این تبصره که به تصویب نمایندگان رسید، تصریح شده است:دولت اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

در بند «ج» این لایحه آمده است: اوراق فروش‌نرفته طرحهای بندهای (الف) و (ب) این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار همان طرح با تأیید رئیس دستگاه اجرائی و ذی‌حساب - مدیر امور مالی ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشـور قابل واگذاری به تمامی طلبکاران طرح مذکور (اعم از پیمانکاران، مشاوران، تأمین‌کنندگان تجهیزات و همچنین سایر هزینه‌های طرحها و پروژه‌ها از جمله تملک اراضی و تأدیه بدهی طرح های ساماندهی دانشگاه‌ها) است.