دکتر حسن روحانی، با حضور سرزده در محله چاهستانی‌ها در بندرعباس از این محله محروم و بافت فرسوده  بازدید و با تعدادی از ساکنان آن گفت‌وگو کرد.

رئیس جمهور در بازدید از محله چاهستانی‌های بندرعباس در جریان روند بازسازی و ‌نوسازی بافت‌های فرسوده و ‌محله‌های قدیمی قرار گرفت.

محله چاهستانی ها به عنوان محله پایلوت اجرای طرح بازآفرینی و نوسازی بافت فرسوده استان هرمزگان معرفی شده است.