فرهاد دژپسند در این حکم، پناهی را با حفظ سمت به سرپرستی سازمان امور مالیاتی منصوب کرده است.

قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور و دستیار ویژه رئیس کل این سازمان، از جمله سوابق اجرایی پناهی به شمار می رود.

پیش از این، سیدکامل تقوی نژاد ریاست کل سازمان مالیاتی را به مدت پنج سال برعهده داشت که دیروز به سمت معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی ‌راهبردی و هماهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شد.