کارشناس سالن مسافری حین اسکن کیسه حاوی کشک خشک محلی با دستگاه ایکس ری متوجه تفاوت میان کشک ها شد. پس از بررسی بیشتر مشخص شد که این فرد، هرویین فشرده را به شکل کشک درآورده و در میان کشک های خشک محلی جاسازی کرده است. پس از تنظیم صورت جلسه کشف قاچاق، مواد مخدر و کالای کشف شده به همراه متهم تحویل مراجع قضایی داده شد.