تظاهر کنندگان با پوسترهایی مثل «نه به ولنتاین» یا «من مسلمان هستم» به فراگیر شدن این روز در جامعه خود واکنش نشان دادند.