نانسی پلوسی افزود: طبق قانون اگر اطلاعات متقن درباره خیانت، ارتشا و یا تخلفات قانونی رئیس جمهور وجود داشته باشد می‌توان بحث استیضاح وی را در مجلس مطرح کرد.