اوبلراتانا ماهیدول، خواهر پادشاه تایلند خود را از طرف حزبی متحد با تاکسین شیناواترا، نخست وزیر سابق این کشور نامزد کرده است.

اعلام نامزدی او سنت خاندان سلطنتی تایلند را برای دور ماندن از عرصه سیاست کنار زده است. حزب مذکور اعلام کرده است، شاهزاده ماهیدول به مدت ۱۰ سال در جهت تقویت صنعت گردشگری کار کرده و اکنون زمان را برای ایفای نقش نخست وزیری برای یاری به ملت و کشور مناسب دیده است.

این شاهزاده ۶۷ ساله زمانی که در سال ۱۹۷۲ با یک شهروند آمریکایی ازدواج کرد از القاب سلطنتی خلع شد.

قرار است انتخابات تایلند روز ۲۴ مارس برگزار شود.

این انتخابات به عنوان نخستین فرصت تایلند برای بازگشت به دموکراسی پس از پنج سال حکومت ارتش در این کشور، به شدت مورد توجه قرار دارد.

این نخستین انتخابات از زمان در دست گرفتن قدرت از سوی پرایوت چان-اوچا، نخست وزیر فعلی این کشور و سرنگونی دولت دموکراتیک و برکناری یینگلاک شیناواترا، نخست وزیر سابق این کشور است.

این انتخابات را صحنه نبردی میان متحدان تاکسین شیناواترا و ارتش می‌دانند اما تصمیم شاهزاده تایلندی برای شرکت در این انتخابات همچون خنجری در قلب استراتژی ارتش برای ماندن در سیاست است.