ایلهان عمر، نماینده مسلمان مجلس نمایندگان آمریکا در توئیتی اعلام کرد: استفاده از رنج یک گروه برای توجیه انداختن کودکان یک گروه دیگر در قفس اتحاد نیست، بلکه سیاست نفرت آمیز "تفرقه بیانداز و حکومت کن" است که فرد شماره یک عملکرد خود را بر مبنای آن استوار کرده است.