بارش برف در مشهد حال و هوای خاصی به صحن و سرای ملکوتی امام هشتم(ع)داد و بخش هایی از صحن های حرم را سفید پوش کرد.