وقتی پلیس روز یکشنبه از ماجرا آگاه شد و به بانک رفت ۳۰ جعبه خالی سپرده های مشتریان را یافت.

سارقان ظاهرا خود را به زور از داخل لوله های باریک شبکه فاضلاب - به قطر ۴۰ سانتی متر - رد کرده و بعد با ایجاد حفره ای خود را به بانک رسانده بودند.

پلیس هنوز نگفته که چه مبلغی پول یا اشیای ارزشمند به سرقت رفته است.

مشتریان از اینکه بانک آنها را درست در جریان وقایع نگذاشته عصبانی هستند. بعضی از آنها گفته اند که جعبه های به سرقت رفته حاوی یک عمر پس انداز آنها بود.

590066_316590063_228590061_643