زنگنه همچنین با بیان این که اردیبهشت ۹۷ دو میلیون و هشتصد هزار بشکه نفت تولید کردیم و پولش را هم به خزانه دادیم گفت: صحبت های رهبری را بخوانید بعد حرف بزنید. مواظب باشید از رهبری جلو نزنید.