محسن رضایی در صفحه توئیتر خود نوشت:

کانال «حمایت از تجارت» اروپایی یک کانال تهاتری و کالایی است.

بعد از این همه معطلی، گره زدن پالر مو و cft به instex نوعی باج خواهی است.

اروپایی‌ها به تعهدات خود در مقابل برجام عمل کنند، برای ما شروط جدید نگذارند.