علیرضا رحیمی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح ذیل اعلام کرد.

- طرح دفاتر اسناد رسمی

- طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی

- طرح حفظ کرامت آسیب دیدگان اجتماعی.