برنامه مسابقات هفته ۲۴ تا ۳۴ لیگ دسته اول به شرح زیر است:

هفته بیست وچهارم

سه شنبه ۳۰ بهمن ۹۷

استقلال جنوب تهران-  مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهداء اسلامشهر

گل گهر سیرجان- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  امام علی سیرجان

بادران تهران - خونه به خونه مازندران– ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  غدیر تهران

آلومینیوم اراک – نود ارومیه – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  امام خمینی اراک

مس کرمان-  قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  امام علی کرمان

گل ریحان البرز - شاهین شهرداری بوشهر– ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  انقلاب کرج

شهرداری ماهشهر- کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۴:۴۵ ورزشگاه  شهداء ماهشهر

هفته بیست و پنجم

دوشنبه ۶ اسفند ۹۷

مس رفسنجان- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهداء رفسنجان

نود ارومیه- فجرسپاسی شیراز  – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  تختی ارومیه

کارون اروند خرمشهر - شهرداری تبریز– ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر

ملوان بندر انزلی- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  تختی انزلی

قشقایی شیراز - بادران تهران – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  پارس شیراز

خونه به خونه مازندران- مس کرمان – ساعت ۱۴:۱۵ ورزشگاه  شهداء سیمرغ(کیاکلا)

شاهین شهرداری بوشهر - آلومینیوم اراک – ساعت ۱۵ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

هفته بیست و ششم

یکشنبه ۱۲ اسفند ۹۷

گل ریحان البرز- مس رفسنجان – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  انقلاب کرج

گل گهر سیرجان- قشقایی شیراز – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  امام علی سیرجان

فجرسپاسی شیراز- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  دستغیب شیراز

شهرداری تبریز -استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  اختصاصی تبریز

مس کرمان -کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه  امام علی کرمان

شاهین شهرداری بوشهر- خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵ورزشگاه  شهید بهشتی بوشهر

شهرداری ماهشهر -نود ارومیه– ساعت ۱۵ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته بیست و هفتم

شنبه ۱۸ اسفند ۹۷

کارون اروند خرمشهر - گل گهر سیرجان– ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  نفت و گاز اروندان خرمشهر

ملوان بندر انزلی- شهرداری تبریز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  تختی انزلی

استقلال جنوب تهران- بادران تهران – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  شهداء اسلامشهر

مس رفسنجان- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  شهداء رفسنجان

خونه به خونه مازندران - آلومینیوم اراک– ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  شهداء سیمرغ (کیاکلا)

قشقایی شیراز-  گل ریحان البرز – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  پارس شیراز

نود ارومیه- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۴:۴۵  ورزشگاه  تختی ارومیه

هفته بیست و هشتم

شنبه ۲۵ اسفند ۹۷

مس کرمان- مس رفسنجان – ساعت ۱۵ورزشگاه   امام علی کرمان

بادران تهران- شهرداری تبریز – ساعت ۱۵ورزشگاه   غدیر تهران

آلومینیوم اراک- قشقایی شیراز – ساعت ۱۵ورزشگاه   امام خمینی اراک

گل گهر سیرجان- استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۵ورزشگاه   امام علی سیرجان

گل ریحان البرز -ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۵ورزشگاه   انقلاب کرج

شاهین شهرداری بوشهر -کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۵:۳۰ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

شهرداری ماهشهر -خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۵:۳۰ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته بیست و نهم

جمعه ۹ فرودین ۹۸

ملوان بندر انزلی- بادران تهران – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه   تختی انزلی

قشقایی شیراز-  نود ارومیه – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه   پارس شیراز

خونه به خونه مازندران- گل ریحان البرز – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه   شهداء سیمرغ (کیاکلا)

شهرداری تبریز-  فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه    اختصاصی تبریز

استقلال جنوب تهران- مس کرمان – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه   تختی تهران

مس رفسنجان - شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۶:۱۵ ورزشگاه    شهداء رفسنجان

کارون اروند خرمشهر- آلومینیوم اراک – ساعت  ۱۷ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته سی ام

پنجشنبه ۱۵ فروردین ۹۸

مس کرمان - ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   امام علی کرمان

نود ارومیه–  کارون اروند خرمشهر– ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   تختی ارومیه

آلومینیوم اراک- مس رفسنجان – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   امام خمینی اراک

گل گهر سیرجان -شهرداری تبریز – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   امام علی سیرجان

فجرسپاسی شیراز - بادران تهران – ساعت ۱۶:۳۰ ورزشگاه   دستغیب شیراز

شهرداری ماهشهر - استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه   شهداء ماهشهر

شاهین شهرداری بوشهر - قشقایی شیراز– ساعت ۱۷:۱۵ ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

هفته سی و یکم

چهارشنبه ۲۱ فروردین ۹۸

ملوان بندر انزلی- آلومینیوم اراک – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   تختی انزلی

خونه به خونه مازندران- نود ارومیه – ساعت ۱۶:۴۵ ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)

بادران تهران- گل گهر سیرجان – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   غدیر تهران

استقلال جنوب تهران- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   شهدا اسلامشهر

شهرداری تبریز- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   اختصاصی تبریز

مس رفسنجان- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۶:۴۵  ورزشگاه   شهداء رفسنجان

کارون اروند خرمشهر- گل ریحان البرز – ساعت ۱۷:۳۰  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

هفته سی و دوم

سه شنبه ۲۷ فروردین ۹۸

گل ریحان  البرز-  استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷  ورزشگاه   انقلاب کرج

مس کرمان -شهرداری تبریز – ساعت ۱۷  ورزشگاه    امام علی کرمان

خونه به خونه مازندران -قشقایی شیراز – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)

نود ارومیه –مس رفسنجان – ساعت ۱۷  ورزشگاه   تختی ارومیه

فجرسپاسی شیراز -گل گهر سیرجان – ساعت ۱۷  ورزشگاه    دستغیب شیراز

شاهین شهرداری بوشهر- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهید بهشتی بوشهر

شهرداری ماهشهر- بادران تهران – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهداء ماهشهر

هفته سی و سوم

سه شنبه ۳ اردیبهشت ۹۸

مس رفسنجان -خونه به خونه مازندران – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهداء رفسنجان

بادران تهران -آلومینیوم اراک – ساعت ۱۷  ورزشگاه   غدیر تهران

کارون اروند خرمشهر- قشقایی شیراز – ساعت ۱۷  ورزشگاه   نفت و گاز اروندان خرمشهر

شهرداری تبریز- گل ریحان البرز – ساعت ۱۷  ورزشگاه   اختصاصی  تبریز

فجرسپاسی شیراز- مس کرمان – ساعت ۱۷  ورزشگاه   دستغیب شیراز

گل گهر سیرجان- شهرداری ماهشهر – ساعت ۱۷  ورزشگاه   امام علی سیرجان

استقلال جنوب تهران- شاهین شهرداری بوشهر – ساعت ۱۷  ورزشگاه   شهداء اسلامشهر

هفته سی و چهارم

سه شنبه ۱۰ اردیبهشت ۹۸

گل ریحان البرز -گل گهر سیرجان – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   انقلاب کرج

مس کرمان- بادران تهران – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   امام علی کرمان

آلومینیوم اراک- استقلال جنوب تهران – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   امام خمینی اراک

قشقایی شیراز –شهرداری تبریز – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   پارس شیراز

شهرداری ماهشهر- فجرسپاسی شیراز – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   شهداء ماهشهر

نود ارومیه- ملوان بندر انزلی – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   تختی ارومیه

خونه به خونه مازندران- کارون اروند خرمشهر – ساعت ۱۷:۱۵  ورزشگاه   شهداء سیمرغ(کیاکلا)