کوه‌های آتشفشانی سراسر دنیا هر از چند گاهی انرژی درونی زمین را تخلیه می‌کنند و صحنه‌های رعب آوری را به وجود می‌آورند.

لحظه انفجار و پرتاب گدازه‌های آتشفشان «کراکاتوآ» در جزیره سومباوای اندونزی را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.