سیامک مدیر خراسانی، وکیل مدافع پرویز کاظمی (از متهمان پرونده بانک سرمایه) از تامین وثیقه تعیین شده دادگاه برای موکلش خبر داد.

او گفت: پس از تامین وثیقه، موکلم آزاد شده است. در حال حاضر در این پرونده هنوز حکمی صادر نشده است.